in

120+ Best Marathi Dog Names – Popular Male & Female Marathi Dog Names

marathi-dog-names

Marathi is majorly speaking in western and central India. Marathi is thought to be a descendent of Maharashtri, one of the Prakrit languages which developed from Sanskrit in about the 3rd century BC. If you are looking for dog names, marathi names are surely a good idea. Here we help you by covering the best marathi dog names to inspire you naming your beloved dog.


Marathi Male Dog Names

marathi-male-dog-names
 • Pruthviraj
 • Sirak
 • Namniya
 • Prateem
 • Pramti
 • Pushpraj
 • Prahas
 • Punag
 • Nrupal
 • Pravek
 • Prayaag
 • Punyajit
 • Pratiman
 • Preman
 • Prasang
 • Ilesh
 • Pushpin
 • Premajit
 • Pujyakoti
 • Puranjan
 • Prasan
 • Praruj
 • Nishakant
 • Aakhya
 • Priyak
 • Prajnan
 • Puruvas
 • Prasat
 • Prinan
 • Navjat
 • Narvel
 • Nidhra
 • Praver
 • Prithvij
 • Rujul
 • Pratibal
 • Pushpit
 • Pratibhanu
 • Pratipan
 • Predesh
 • Prathinav
 • Rewat
 • Purendu
 • Pratibhavan
 • Prithujay
 • Dhaval
 • Alagumuthu
 • Pravasu
 • Prasvar
 • Pyarelal
 • Prathit
 • Nivant
 • Prathu
 • Punan
 • Pranal
 • Puttal
 • Pratinav
 • Prashal
 • Pradha
 • Prasiddhi
 • Osho
 • Pramukh
 • Prahaval
 • Prathmesh
 • Prithutam
 • Adhrgu

Marathi Female Dog Names

marathi-female-dog-names
 • Bhavanika
 • Manasika
 • Shivankruti
 • Praxi
 • Nakusha
 • Manadha
 • Vedashri
 • Shivanta
 • Shivanti
 • Mohi
 • Shivasundari
 • Manjori
 • Shubhita
 • Dharaa
 • Kamda
 • Bhavyani
 • Bhagyashi
 • Pushpaja
 • Dharmi
 • Vedanti
 • Manayi
 • Bhavanjali
 • Shivanya
 • Bhaveeka
 • Shivaya
 • Veditha
 • Vedangi
 • Nakushi
 • Mannya
 • Vedakshi
 • Vedica
 • Pravika
 • Shukarata
 • Bhandishtha
 • Dharika
 • Shemushi
 • Shumi
 • Pratulya
 • Rajitha
 • Akshayaa
 • Reneeka
 • Manitha
 • Rajeswri
 • Shemunshi
 • Prashvi
 • Vedvika
 • Vedisha
 • Pujya
 • Reshika
 • Vedasya
 • Shulka
 • Dharuna
 • Manva
 • Mandra
 • Prahi
 • Morya
 • Aaruni
 • Manshvi
 • Shuki
 • Rajrajeshwari
 • Shivagami

India is a beautiful country with many languages. If you want to look for another Indian dog names, we still have more India dog names to name your beloved dog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings