in

90+ Classic Japanese Dog Names For Male Dogs

Japanese dog names can suit any puppy of any breed. Here’s the list of classic and traditional dog names that came from Japan!

 •     Kichiro
 •     Haruki
 •     Sho
 •     Hiroshi
 •     Shouta
 •     Noboru
 •     Kaito
 •     Riku
 •     Mitsuru
 •     Daisuke
 •     Atsushi
 •     Yoshio
 •     Fumio
 •     Masayoshi
 •     Shiro
 •     Kaede
 •     Hiraku
 •     Madoka
 •     Hayate
 •     Yori
 •     Kenta
 •     Hikaru
 •     Junichi
 •     Takumi
 •     Tadao

 •     Eiji
 •     Hinata
 •     Jiro
 •     Kenshin
 •     Masayuki
 •     Mitsuo
 •     Masaaki
 •     Kouta
 •     Yoshito
 •     Shinji
 •     Yoshito
 •     Yamato
 •     Isamu
 •     Arata
 •     Kunio
 •     Akihiro
 •     Itsuki
 •     Masaki
 •     Nori
 •     Kenji
 •     Kenichi
 •     Takayuki
 •     Michi
 •     Katashi
 •     Osamu
 •     Hideo
 •     Hibiki
 •     Dai

 •     Aki
 •     Kaoru
 •     Rikuto
 •     Ren
 •     Masumi
 •     Taro
 •     Kyo
 •     Hiroaki
 •     Ryo
 •     Ryota
 •     Hiroyuki
 •     Yukio
 •     Kiyoshi
 •     Yasushi
 •     Tamotsu
 •     Hideki
 •     Hitoshi
 •     Yosu
 •     Ichiro
 •     Masashi
 •     Masa

 •     Naoki
 •     Shinobu
 •     Tadashi
 •     Masaru
 •     Takahiro
 •     Yuji
 •     Toshiaki
 •     Susumo
 •     Taichi
 •     Hotaka
 •     Norio
 •     Akio
 •     Ayumu
 •     Masato
 •     Michio
 •     Satoshi
 •     Rakuro
 •     Daiki
 •     Hiroki
 •     Youta
 •     Ryoichi
 •     Haruto
 •     Makoto
 •     Yoshiro

Japan is a rich country that has unique culture, tradition and heritage. If you are looking for more name ideas, you can visit our Japanese dog names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings