in

Top 100 Japanese Male Cat Names

Here’s the list of classic cat names that came from Japan!

 • ·  Masayuki
 • ·  Masaru
 • ·  Yoshito
 • ·  Yukio
 • ·  Eiji
 • ·  Daiki
 • ·  Hiro
 • ·  Ryo
 • ·  Aki
 • ·  Kichiro
 • ·  Rikuto
 • ·  Katashi
 • ·  Naoki
 • ·  Shinji
 • ·  Masumi
 • ·  Susumo
 • ·  Takumi
 • ·  Toshi
 • ·  Hiroshi
 • ·  Kouta
 • ·  Noboru
 • ·  Kenji
 • ·  Tadashi
 • ·  Kenshin
 • ·  Yuichi
 • ·  Ryoichi
 • ·  Shouta
 • ·  Riku
 • ·  Haruki
 • ·  Osamu
 • ·  Kaoru
 • ·  Masayoshi
 • ·  Hiroaki
 • ·  Yoshi
 • ·  Hayate
 • ·  Akio
 • ·  Yuki
 • ·  Taro

 • ·  Hitoshi
 • ·  Yamato
 • ·  Satoshi
 • ·  Kunio
 • ·  Yasu
 • ·  Takashi
 • ·  Toshio
 • ·  Taichi
 • ·  Katsu
 • ·  Hideki
 • ·  Hikaru
 • ·  Masato
 • ·  Ayumu
 • ·  Kyo
 • ·  Sho
 • ·  Tadao
 • ·  Hinata
 • ·  Takeo
 • ·  Hiraku
 • ·  Kaito
 • ·  Haruto
 • ·  Rokuro
 • ·  Masaaki
 • ·  Kiyoshi
 • ·  Yoshio
 • ·  Mitsuo
 • ·  Itsuki
 • ·  Kaede
 • ·  Kenta
 • ·  Makoto
 • ·  Daisuke
 • ·  Masaki
 • ·  Yuji

 • ·  Mitsuru
 • ·  Ren
 • ·  Shinobu
 • ·  Tamotsu
 • ·  Tsuyoshi
 • ·  Fumio
 • ·  Toshiaki
 • ·  Nori
 • ·  Haru
 • ·  Norio
 • ·  Youta
 • ·  Akira
 • ·  Isamu
 • ·  Michio
 • ·  Hiroyuki
 • ·  Shiro
 • ·  Takahiro
 • ·  Hideo
 • ·  Hiroki
 • ·  Yoshiro
 • ·  Taiki
 • ·  Yasushi
 • ·  Takayuki
 • ·  Sora
 • ·  Nao
 • ·  Akihiro
 • ·  Hotaka
 • ·  Kenichi
 • ·  Masashi