in

Top 100 Japanese Male Cat Names – Best Ideas To Name Your Kitten

Japanese names are unique and can inspire you to find the perfect name for your male kitten. Here’s the list of classic cat names that came from Japan!

 • ·  Masayuki
 • ·  Masaru
 • ·  Yoshito
 • ·  Yukio
 • ·  Eiji
 • ·  Daiki
 • ·  Hiro
 • ·  Ryo
 • ·  Aki
 • ·  Kichiro
 • ·  Rikuto
 • ·  Katashi
 • ·  Naoki
 • ·  Shinji
 • ·  Masumi
 • ·  Susumo
 • ·  Takumi
 • ·  Toshi
 • ·  Hiroshi
 • ·  Kouta
 • ·  Noboru
 • ·  Kenji
 • ·  Tadashi
 • ·  Kenshin
 • ·  Yuichi
 • ·  Ryoichi
 • ·  Shouta
 • ·  Riku
 • ·  Haruki
 • ·  Osamu
 • ·  Kaoru
 • ·  Masayoshi
 • ·  Hiroaki
 • ·  Yoshi
 • ·  Hayate
 • ·  Akio
 • ·  Yuki
 • ·  Taro

 • ·  Hitoshi
 • ·  Yamato
 • ·  Satoshi
 • ·  Kunio
 • ·  Yasu
 • ·  Takashi
 • ·  Toshio
 • ·  Taichi
 • ·  Katsu
 • ·  Hideki
 • ·  Hikaru
 • ·  Masato
 • ·  Ayumu
 • ·  Kyo
 • ·  Sho
 • ·  Tadao
 • ·  Hinata
 • ·  Takeo
 • ·  Hiraku
 • ·  Kaito
 • ·  Haruto
 • ·  Rokuro
 • ·  Masaaki
 • ·  Kiyoshi
 • ·  Yoshio
 • ·  Mitsuo
 • ·  Itsuki
 • ·  Kaede
 • ·  Kenta
 • ·  Makoto
 • ·  Daisuke
 • ·  Masaki
 • ·  Yuji

 • ·  Mitsuru
 • ·  Ren
 • ·  Shinobu
 • ·  Tamotsu
 • ·  Tsuyoshi
 • ·  Fumio
 • ·  Toshiaki
 • ·  Nori
 • ·  Haru
 • ·  Norio
 • ·  Youta
 • ·  Akira
 • ·  Isamu
 • ·  Michio
 • ·  Hiroyuki
 • ·  Shiro
 • ·  Takahiro
 • ·  Hideo
 • ·  Hiroki
 • ·  Yoshiro
 • ·  Taiki
 • ·  Yasushi
 • ·  Takayuki
 • ·  Sora
 • ·  Nao
 • ·  Akihiro
 • ·  Hotaka
 • ·  Kenichi
 • ·  Masashi

Are you interested in Japanese culture and want to name your cute kitten with Japanese names? you can find more name ideas on our Japanese cat names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings